Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Cách tạo sơ đồ trang phân theo từng label cho blogger

Chia sẽ đoạn code tạo sơ đồ trang phân theo từng label tuyệt đẹp cho blogger mới nhất 2019

Sơ đồ trang sử dụng HTML code hữu ích không chỉ cho người đọc tìm kiếm danh mục các bài đăng thích hợp mà con bọ tim kiếm của google cũng tìm thấy được

sơ đồ trang theo label
Kiểu sơ đồ trang theo label mà mình đã tạo cho blog cá nhân

Cách thực hiện như sau:

Các bạn tạo một page mới, sau đó chuyển qua khung soạn thảo HTML và paste code bên dưới vào
Tạo một trang mới
Tạo một trang mới và đặt tên sitemaps/ Sơ đồ trang web

<script type='text/javascript'>

var postTitle = new Array();
var postUrl = new Array();
var postPublished = new Array();
var postDate = new Array();
var postLabels = new Array();
var postRecent = new Array();
var sortBy = "titleasc";
var numberfeed = 0;

function bloggersitemap(a) {
  function b() {
    if ("entry" in a.feed) {
      var d = a.feed.entry.length;
      numberfeed = d;
      ii = 0;
      for (var h = 0; h < d; h++) {
        var n = a.feed.entry[h];
        var e = n.title.$t;
        var m = n.published.$t.substring(0, 10);
        var j;
        for (var g = 0; g < n.link.length; g++) {
          if (n.link[g].rel == "alternate") {
            j = n.link[g].href;
            break
          }
        }
        var o = "";
        for (var g = 0; g < n.link.length; g++) {
          if (n.link[g].rel == "enclosure") {
            o = n.link[g].href;
            break
          }
        }
        var c = "";
        if ("category" in n) {
          for (var g = 0; g < n.category.length; g++) {
            c = n.category[g].term;
            var f = c.lastIndexOf(";");
            if (f != -1) {
              c = c.substring(0, f)
            }
            postLabels[ii] = c;
            postTitle[ii] = e;
            postDate[ii] = m;
            postUrl[ii] = j;
            postPublished[ii] = o;
            if (h < 10) {
              postRecent[ii] = true
            } else {
              postRecent[ii] = false
            }
            ii = ii + 1
          }
        }
      }
    }
  }
  b();
  sortBy = "titledesc";
  sortPosts(sortBy);
  sortlabel();
  displayToc();
}

function sortPosts(d) {
  function c(e, g) {
    var f = postTitle[e];
    postTitle[e] = postTitle[g];
    postTitle[g] = f;
    var f = postDate[e];
    postDate[e] = postDate[g];
    postDate[g] = f;
    var f = postUrl[e];
    postUrl[e] = postUrl[g];
    postUrl[g] = f;
    var f = postLabels[e];
    postLabels[e] = postLabels[g];
    postLabels[g] = f;
    var f = postPublished[e];
    postPublished[e] = postPublished[g];
    postPublished[g] = f;
    var f = postRecent[e];
    postRecent[e] = postRecent[g];
    postRecent[g] = f
  }
  for (var b = 0; b < postTitle.length - 1; b++) {
    for (var a = b + 1; a < postTitle.length; a++) {
      if (d == "titleasc") {
        if (postTitle[b] > postTitle[a]) {
          c(b, a)
        }
      }
      if (d == "titledesc") {
        if (postTitle[b] < postTitle[a]) {
          c(b, a)
        }
      }
      if (d == "dateoldest") {
        if (postDate[b] > postDate[a]) {
          c(b, a)
        }
      }
      if (d == "datenewest") {
        if (postDate[b] < postDate[a]) {
          c(b, a)
        }
      }
      if (d == "orderlabel") {
        if (postLabels[b] > postLabels[a]) {
          c(b, a)
        }
      }
    }
  }
}

function sortlabel() {
  sortBy = "orderlabel";
  sortPosts(sortBy);
  var a = 0;
  var b = 0;
  while (b < postTitle.length) {
    temp1 = postLabels[b];
    firsti = a;
    do {
      a = a + 1
    } while (postLabels[a] == temp1);
    b = a;
    sortPosts2(firsti, a);
    if (b > postTitle.length) {
      break
    }
  }
}

function sortPosts2(d, c) {
  function e(f, h) {
    var g = postTitle[f];
    postTitle[f] = postTitle[h];
    postTitle[h] = g;
    var g = postDate[f];
    postDate[f] = postDate[h];
    postDate[h] = g;
    var g = postUrl[f];
    postUrl[f] = postUrl[h];
    postUrl[h] = g;
    var g = postLabels[f];
    postLabels[f] = postLabels[h];
    postLabels[h] = g;
    var g = postPublished[f];
    postPublished[f] = postPublished[h];
    postPublished[h] = g;
    var g = postRecent[f];
    postRecent[f] = postRecent[h];
    postRecent[h] = g
  }
  for (var b = d; b < c - 1; b++) {
    for (var a = b + 1; a < c; a++) {
      if (postTitle[b] > postTitle[a]) {
        e(b, a)
      }
    }
  }
}function displayToc() {
  var a = 0;
  var b = 0;
  while (b < postTitle.length) {
    temp1 = postLabels[b];
    document.write("");
    document.write('<div class="post-archive"><h4>' + temp1 + '</h4><div class="ct-columns">');
    firsti = a;
    do {
      document.write("<p>");
      document.write('<a " href="' + postUrl[a] + '">' + postTitle[a] + "");
      if (postRecent[a] == true) {
        document.write(' - <strong><span>New!</span></strong>')
      }
      document.write("</a></p>");
      a = a + 1
    } while (postLabels[a] == temp1);
    b = a;
    document.write("</div></div>");
    sortPosts2(firsti, a);
    if (b > postTitle.length) {
      break
    }
  }
}

</script>

<script src="http://www.yourblog.blogspot.com/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=9999&callback=bloggersitemap" type="text/javascript"></script>

Lưu ý: Các bạn phải thay yourblog.blogspot.com bằng địa chỉ của blog hay trang web của các bạn mới được nhé

Đến bước này thì các bạn chỉ việc đặt tên cho trang và lưu lại là thành công
MÌnh demo cho các bạn xem thử ở đây:
https://www.pkientruc.com/p/so-do-trang-web-pkientruc.html
https://www.bietko.com/p/so-do-trang-theo-nhan.html

Đăng bợi:

0 nhận xét: