Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Đếm lượt xem bài viết không cần Plugin

Đếm lượt xem bài viết không cần Plugin

Để hiển thị số lượt xem bài viết trong wordpress bạn chỉ cần chèn đoạn code theo mã sau:

Bước 1: Chèn đoạn mã sau vào thẻ trong file functions.php
// lấy lượt xem bài viết
function cswp_post_views($post_ID) {
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($post_ID, $count_key, true);
if($count == ''){
$count = 0;
delete_post_meta($post_ID, $count_key);
add_post_meta($post_ID, $count_key, '0');
return $count . ' lượt xem';
}else{
$count++;
update_post_meta($post_ID, $count_key, $count);
return $count . ' lượt xem';
}
}
Để hiển thị lượt view trong admin thì bạn thêm đoạn code này vào
//Hiển thị DASHBOARDH
add_filter('manage_posts_columns', 'posts_column_views');
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_column_views',5,2);
function posts_column_views($defaults){
$defaults['post_views'] = __('Views');
return $defaults;
}
function posts_custom_column_views($column_name, $id){
if($column_name === 'post_views'){
echo getPostViews(get_the_ID());
}
}
Bước 2: Chèn đoạn code sau tại nơi bạn muốn hiển thị
< ? php echo cswp_post_views (get_the_ID());  ? >

Đăng bợi:

0 nhận xét: